KULTURLADEN

ET GODT MØDESTED

Kulturladen er åben for alle, som ønsker at deltage i det kulturelle og sociale liv i Fuglebjerg.

Lejepriser

Information

Lejeansøgning

DSC 000001(11)

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningen "Kulturladen i Fuglebjerg" er en almennyttig medlems forening med hjemsted i Fuglebjerg.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er at bevare Kulturladen ved at eje og drive den til glæde for lokalbefolkningen gennem sociale og kulturelle aktiviteter.
Der skal ved driften desuden lægges vægt på samarbejde med erhvervsdrivende, andre foreninger med videre og myndigheder, 
således at der gennem benyttelsen skabes et økonomisk grundlag for at tilgodese foreningens formål uden at det virker konkurrenceforvridende.

§ 3. Medlemskab.

Der kan tegnes medlemskab for alle over 18 år. Hvert medlem har én stemme.

§ 4. Generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der holdes hvert år i januar kvartal med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens og udvalgenes beretninger
3. Regnskab, kontingent og budget for det kommende år
4. Valg af bestyrelse og bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisorer
6. Indkomne forslag
7. Nedsættelse af arbejdsgrupper
8. Eventuelt

Stk. 2. 
Generalforsamlingen indkaldes ved annonce i lokalavisen og/eller ved meddelelse til medlemmerne med en måneds varsel med angivelse af dagsorden.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
 
Stk. 3. 
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal bland de fremmødte medlemmer.
1/3 af de fremmødte medlemmer kan dog kræve at beslutninger forelægges og vedtages på en ny ekstraordinær, som afholdes senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling. Vedtægtsændringer følger altid denne procedure.

Stk. 4. 
Ekstraordinær generalforsamling kan holdes når bestyrelsen ønsker det, og skal holdes når 10% af medlemmerne skriftlig forlanger det med angivelse af dagsorden.
Reglerne for indkaldelse og afholdelse er de samme som for ordinære generalforsamlinger med de lempelser som følger af forholdets natur.

Stk. 5.
Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og arkiveres.

§ 5. Bestyrelsen.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.
Valgbare er alle medlemmer med stemmeret.
I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer.
Der vælges hvert år 2 suppleanter.

Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.
Det tilstræbes at formandskab for nedsatte udvalg besættes med et medlem af bestyrelsen.
En udvalgsformand kan dog tiltræde bestyrelsen uden stemmeret.
Bestyrelsen skal ved opstilling af kandidater til nyvalg til bestyrelsen sikre sig en alsidig repræsentation fra medlemskredsen.

Stk. 3.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Der føres beslutningsprotokol.

§ 6. Økonomi.

Foreningen arbejder på grundlag af kontingenter, tilskud fra fonde og offentlige myndigheder samt ved indtægter fra driften af Kulturladen.

Stk. 2.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Det reviderede regnskab med status forelægges med bestyrelsens og revisorernes bemærkninger på generalforsamlingen.

§ 7. Hæftelse.

Foreningen tegnes af formanden og et af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen.
Foreningen kan optage lån med sikkerhed i foreningens aktiver.

Stk. 2.
Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.
Der på hviler ikke medlemmerne eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 8. Ophør.

Beslutning om opløsning af foreningen vedtages med almindelig stemmeflertal blandt foreningens medlemmer på to generalforsamlinger med højst 3 ugers mellemrum.
Forslag om ophør kan på den første af de to generalforsamlinger vedtages med et flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 2.
Foreningens aktiver (eventuelt provenu efter salg af Kulturladen) skal ved opløsningen sikres anvendt i overensstemmelse med foreningens formål,
det vil sige bevarelse af Kulturladen samt til sociale og kulturelle aktiviteter i Fuglebjerg.

 

Vedtægterne blev godkendt på den ordinære generalforsamling, onsdag den 20. marts 2024 i Kulturladen.